|  31. 12. 2021, 18:27

Ohlédnutí za rokem 2021

Milí studenti, kolegové a přátelé,

děkujeme Vám všem za přízeň a spolupráci v uplynulém roce!

Pro radost přikládáme ohlédnutí za rokem 2021 s tím, co se nám letos nejvíce podařilo.

Přejeme Vám hodně štěstí, pevné zdraví a spoustu vědeckých a studijních radostí a úspěchů v roce 2022!

Naše úspěchy v roce 2021

Marcela Buchtová jako MUNI Scientists

Za špičkové výsledky a významné počiny v oblasti výzkumu byli v prosinci oceněni cenou MUNI Scientist vybraní vědci z Masarykovy univerzity. Mezi oceněnými úspěšnými vědci je i doc. Marcela Buchtová, která ocenění získala především za rozvoj oboru vývojová biologie jak na Masarykově univerzitě v rámci založení a rozvoje studijní specializace, tak v mezinárodním kontextu, kdy je spoluzakladatelkou a současnou prezidentkou Visegrád Group Society for Developmental Biology (V4SDB), která má za cíl sdružovat vědce z oblasti vývojové biologie, rozvíjet mezinárodní spolupráce a posouvat úroveň výzkumu v této oblasti.

Celý článek Další ocenění

Předání jmenovacího dekretu doc. Milanu Čížovi

V červnu 2021 si v Augustiniánském opatství jmenovací dekrety převzalo 31 nových docentů z Masarykovy univerzity, mezi něž patří také doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D. z OFIŽ, který se habilitoval v oboru Fyziologie živočichů. Dlouhodobě se věnuje problematice modulace aktivity profesionálních fagocytů pomocí přírodních látek.
Ve své habilitační práci se věnoval nespecifickým účinkům přírodních látek a zaměřil se i na jejich specifické působení v jednotlivých signalizačních procesech, jako jsou například serotoninové receptory.

Dalším úspěchem doc. Milana Číže v uplynulém roce je úspěšné spuštění nového anglického NMgr. studijního programu Molecular and Cell Biology, který na PřF MUNI garantuje.

V odkazu níže si s ním můžete přečíst rozhovor, který vznik k příležitosti výročí událostí 17. listopadu 1989.

Předávání jmenovacích dekretů Rozhovor

Doc. Alena Žákovská - ocenění MUNI Innovation Award a popularizace tématu lymské boreliózy v médiích

Za dlouhodobý výzkum lymeské boreliózy a jejího dopadu na společnost, související mediální a další významnou osvětovou činnost směrem k laické i odborné veřejnosti získala ocenění MUNI Innovation Award doc. Alena Žákovská.

O monitoringu klíšťat a patogenech, která přenášejí, si můžete přečíst v jejích rozhovorech pro Brněnský deník, časopis dTest či v článku Magazínu M.

Rozhovory Článek v Magazínu M

Ocenění MASH JUNIOR pro Dr. Jakuba Harnoše!

Dr. Jakub Harnoš v uplynulém roce získal prestižní grant MUNI Award in Science and Humanities (MASH) JUNIOR, jehož cílem je vytvořit vhodné a stabilní podmínky pro mladé perspektivní vědce po PhD, aby mohli založit či rozvinout svou vlastní výzkumnou skupinu.

Dr. Harnoš tak může naplno rozjet svůj vědecký projekt Role of the Planar Cell Polarity and Mitochondria Crosstalk in Fuelling Cell Migration, v němž bude zkoumat propojení planární buněčné polarity a mitochondrií v procesu buněčné migrace za využití modelového organismu Xenopus. 🐸

 

Úspěchy v oblasti vývoje inhibitorů CK1 pro léčbu leukémií

Výzkumu a vývoji inhibitorů kasein kinázy 1 (CK1) se dlouhodobě věnují výzkumné skupiny Vítězslava Bryji v čele s Pavlínou Janovskou z OFIŽ a Kamila Parucha z Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty MUNI.

Ve spolupráci s Centrem pro transfer technologií se jim podařilo založit spin-off společnost CasInvent Pharma, a.s. a získat investiční partnery, díky nimž budou moci dokončit preklinickou fázi vývoje inhibitorů CK1 a posunout testování těch nejnadějnějších sloučenin do fáze klinického testování pro léčbu některých typů leukémií, lymfomů a solidních nádorů.

Za svůj výzkum a posun vědeckých výsledků směrem do praxe obdrželi vědci letos hned dvě ocenění:

Přejeme hodně štěstí v dalším vývoji! 🍀

Zlatá medaile ke 100. výročí založení PřF MUNI pro prof. Vladimíra Šimka

U příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity byly uděleny pamětní medaile významným osobnostem, které zásadní měrou přispěly k jejímu rozvoji a mezi oceněnými byl i prof. RNDr. Vladimír Šimek, CSc., který se zasloužil o založení a rozvoj katedry srovnávací fyziologie a obecné zoologie (dnes OFIŽ).

Srdečně gratulujeme k ocenění a děkujeme za veškeré úsilí, péči a osobní laskavost, které prof. Šimek OFIŽ věnoval.

Další ocenění

Publikace M. Buchtové na přebalu časopisu Journal of Bone and Mineral Research!

Nejnovější článek z laboratoře doc. Buchtové zaznamenal úspěch a zájem už na počátku své publikace a byl vybrán na přebal nového čísla odborného časopisu Journal of Bone and Mineral Research! Gratulujeme!

Loss of Sprouty Produces a Ciliopathic Skeletal Phenotype in Mice Through Upregulation of Hedgehog Signaling

Grant Career Restart pro Dr. Vendulu Pospíchalovou!

Dr. Vendula Pospíchalová se ve svém výzkumu věnuje roli extracelulárních vezikulů a signalizace Wnt v patogenezi ovariálního karcinomu.

Před koncem roku získala grant Career restart, jehož cílem je vytvořit podmínky pro začlenění vědeckých pracovnic a pracovníků po přerušení kariéry, například v důsledku rodičovské dovolené, zpět do výzkumných týmů na Masarykově univerzitě. Tento grant usnadňuje a urychluje návrat mladých talentovaných vědkyň a vědců k produktivní vědecké kariéře a zvýšuje tak procento jejich zastoupení v samostatných / seniorních vědeckých pozicích.

Dr. Pospíchalová tak bude moci dál rozvíjet svůj projekt The Potential of Ascites in Ovarian Cancer Research. 🐑

Ocenění za výzkum lymské boreliózy pro studenty OFIŽ

Spolek Borelióza CZ udělil čestné uznání našim studentům za jejich bakalářské a diplomové práce, které přispěly k výzkumu lymské boreliózy:

Třetí místo za ročník 2021 sdílela Bc. Blanka Kuldová za bakalářskou práci „Monitoring léčby lymeské borreliózy“Bc. Lenkou Popelovou, která sepsala bakalářskou práci „Kombinované léčebné protokoly pro léčbu lymeské borreliózy a koinfekcí“.

O druhé místo se opět podělili Bc. Jakub Opelka z Jihočeské univerzity a naše studentka Mgr. Lucie Šmídová, která vypracovala diplomovou práci na téma „Stanovení oxidativního vzplanutí fagocytů v odpovědi na modelové genospecies Borrelia burgdorferi s. l. spojené s detekcí vybraných patogenů z I. ricinus“.

A první místo v soutěži obsadil Mgr. Jiří Petráš za diplomovou práci „Monitoring aktivity a pozitivity Ixodes ricinus na vybrané mikroorganismy se zaměřením na možnost koinfekce Borrelia burgdorferi s. l. s Chlamydia-like organismy“.

Srdečně gratulujeme studentům i jejich školitelkám, Dr. Heleně Nejezchlebové a doc. Aleně Žákovské! 🎉

Studentky OFIŽ získaly granty v Programu rektora na podporu svých výzkumných projektů

Studentky magisterského studia uspěly v interní grantové soutěži GAMU v kategorii Podpora vynikajících diplomových prací a získaly tak finanční podporu pro své diplomové projekty!:

  • Bartošíková Jana, Bc., obor Experimentální biologie živočichů a imunologie, specializace Imunologie: Imunokompatibilita plazmochemicky funkcionalizovaných povrchů (vedoucí práce Mgr. Jiřina Medalová, Ph.D.)
  • Bőhmová Martina, Bc., obor Experimentální biologie živočichů a imunologie, specializace Vývojová biologie: Úloha duálně specifických fosfatáz -6, -7 a -9 v kardiomyogenezi (vedoucí práce Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D.)
  • Mařáková Milena, Bc., obor Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika: Úloha kasein kinázy 1 v interakcích maligních B-buněk a jejich mikroprostředí (vedoucí práce Mgr. Pavlína Janovská, Ph.D.)

Gratulujeme! 🏆

Cena děkana pro magisterské a doktorské studenty

Studenti našeho oddělení uspěli se svými pracemi a získali ocenění Cenou děkana! Všem moc gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci oddělení! 👏

V kategorii nejlepších studentů bakalářských a magisterských programů Cenu děkana získala:

Bc. Jana Šebestíková – která se věnuje tématu světla a magnetického pole v řízení buněčných dějů pod vedením doc. Martina Váchy z OFIŽ a Dr. Tomáše Bárty z ÚHE LF

V kategorii nejlepších studentů doktorského programu ocenění získali:

Mgr. Marie Šulcová – z výzkumné skupiny doc. Marcely Buchtové, která se věnuje tématu Molekulární a buněčné dynamiky rozhraní zubu a kosti u modelových druhů

Tomasz Witold Radaszkiewicz, Ph.D., M.Sc. – z výzkumné skupiny prof. Vítězslava Bryji, který se ve své již obhájené doktorské práci věnoval tématu regulace signalizace Wnt

Ceny prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu

Cena prorektorky za excelentní výsledky v doktorském studiu oceňuje vynikající vědecké výsledky a zároveň si klade za cíl podpořit školitele a jejich studenty ve včasném dokončování doktorského studia. Vyznamenáno bylo celkem 40 absolventů napříč Masarykovou univerzitou. Z OFIŽ byli oceněni hned 3 studenti, kteří úspěšně obhájili svou doktorskou práci v programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, a jejich školitelé:

  • Mgr. Stanislav Drápela, Ph.D. za disertační práci s názvem Koncept syntetické letality v terapii pokročilého karcinomu prostaty, kterou zpracoval pod vedením Dr. Karla Součka.
  • Mgr. Petra Paclíková, Ph.D. za disertační práci s názvem Funkční analýza proteinu Dishevelled pomocí CRISPR/ Cas9 editační technologie, jejímž vedoucím byl prof. Vítězslav Bryja.
  • Mgr. Lenka Radoňová, Ph.D. za disertační práci s názvem Kontrolní mechanismy segregace chromozomů během časného vývoje, kterou zpracovala pod vedením doc. Martina Angera.

V odkazu níže si můžete přečíst jejich medailonky.

Cena prorektorky pro doktorské studenty ÚEB

Ze života OFIŽ

První ročník PhD Retreatu

Letos na podzim proběhl první ročník OFIŽ PhD Retreatu, který má za cíl sdružit všechny studenty doktorského studijního programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, a podpořit tak sdílení metodik a zkušeností.

Díky moc za skvělou spolupráci při organizaci!

Netradiční předávání bakalářských diplomů

Předešlý rok byl nezvyklý v mnoha směrech a zasáhl také do předávání diplomů studentům, kdy nemohly proběhnout promoce a jejich slavnostní předání. Proto jsme na letošní červencové besídce uspořádali improvizované předávání alespoň několika diplomů. I když to nebyla úplně slavnostní událost, bylo veselo a věříme, že to bude milá vzpomínka. 😉

Pro zájemce o studium

Na závěr ještě přikládáme informační materiál ke studiu na OFIŽ, neváhejte jej přeposlat dál, budeme rádi za jeho šíření! Děkujeme!

Dny otevřených dveří se budou konat v sobotu 22. 1. a v úterý 25. 1. 2022, online. Více informací bude brzy k dispozici na webových stránkách Přírodovědecké fakulty.

Informační leták Webové stránky pro uchazeče

© 2024
Masarykova univerzita

Facebook