Přednášky pro střední školy

Středním školám nabízíme realizaci těchto přednášek:

Reakce rostlin na toxické organické látky v životním prostředí

Životní prostředí je stále více kontaminováno organickými polutanty. Vedle látek typu herbicidů nebo polycyklických aromatických uhlovodíků se na znečištění podílí i léčiva nebo produkty osobní péče. Tyto látky, které nejsou v čistírnách odpadních vod zcela degradovány, vstupují do životního prostředí a mohou ovlivňovat necílové organismy vodních i suchozemských ekosystémů, tj. i rostliny. Mohou narušit významné procesy probíhající v rostlinách, jejich stavbu a morfologii? Jsou rostliny schopné bránit se toxickým účinkům organického znečištění?

Přednášející: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D. nebo doc. RNDr. Marie Kummerová, CSc.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Rostliny a změny v dostupnosti vody

Voda je pro rostliny životně důležitá, ale její dostupnost v prostředí se rychle mění. Citlivé vnímání změn množství vody v prostředí, rychlé změny v efektivitě jejího využití i speciální adaptace umožňují rostlinám kolísání dostupnosti vody přežít. Jak tyto procesy v rostlinách přesně fungují a jak lze tyto znalosti prakticky využít například v zemědělství, ukazuje tato přednáška.

Přednášející: doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Biologické experimenty, jejich realizace a vyhodnocení

Biologie je vědním oborem, jehož rozvoj do značné míry závisí na pečlivě připravených, realizovaných a následně vyhodnocených pokusech. Znalost správných experimentálních postupů včetně adekvátního statistického vyhodnocení dat je tedy nepominutelnou součástí vzdělání každého biologa – ať už se zabývá bakteriemi, rostlinami nebo živočichy. Cílem přednášky je seznámit studenty se základními principy realizace pokusů a vybranými jednoduchými metodami jejich vyhodnocení (implementovanými např. v programu MS Excel). Přednáška bude do značné míry interaktivní, studenti budou znalosti bezprostředně aplikovat prakticky (např. přes jednoduchý „pokus“, jehož cílem bude ukázat, zda jsou chlapci daného věku statisticky průkazně vyšší něž dívky). Získané poznatky mohou být studenty využity např. při vypracování SOČ v oblasti Biologie.

Přednášející: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Srovnávací imunologie

Imunologie zahrnuje buněčné a humorální mechanismy, které umožňují rozpoznat organismům vlastní struktury od cizích a zároveň se bránit patogenům. Imunitní reakce mají již bezobratlí, například hmyz, složitější reakce jsou potom u obratlovců, kde se rozvinula adaptivní imunita a imunitní paměť. Přednáška se zabývá různými mechanismy imunity od bezobratlých živočichů až po lidskou imunitu.

Přednášející: doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Magnetický kompas zvířat

Navigačním a orientačním schopnostem živočichů lidé mohou konkurovat až díky technickým vynálezům: přesným mapám a GPS systémům. Jak je možné, že ptáci trefí po 10.000 km dlouhé cestě z Afriky zpět do svého hnízdiště nebo jak motýl Monarcha stěhovavý z východu USA najde cestu na zimoviště v Mexiku, které je 5000 mil vzdálené? Kromě jiných navigačních pomůcek patří do výbavy živočichů i magnetický kompas. Přednáška představí současné poznatky o tom, jak živočichové používají magnetické pole Země k orientaci a na jakém principu asi funguje smysl, který byl pravděpodobně člověku odepřen.

Přednášející: doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Imunitní systém - klíčový ochránce i nebezpečný protivník

V přednášce bude popsána struktura imunitního systému, buněčné a humorální složky imunity, nespecifická a specifická imunita. Na příkladu normální imunitní reakce na patogen bude vysvětleno fungování celého systému a propojení jednotlivých složek. Dále budou na příkladech (alergická onemocnění, autoimunitní choroby) popsány situace, kdy díky deregulaci dochází k patologickému poškozování organismu v důsledku nepřiměřené imunitní reakce.

Přednášející: MVDr. Mgr. Monika Dušková, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Příběh cigaret a rakoviny

Skutečnost, že kouření představuje zdravotní riziko a souvisí s kancerogenezí je dnes většině populace známá. Tabákový průmysl však dlouho tvrdil opak. Trvalo řadu desetiletí, než byly výsledky příslušných klinických studií veřejností akceptovány. Přednáška populární formou představuje historii kouření cigaret a výskytu rakoviny plic a příběhy hlavních protagonistů, kteří se zasloužili o odhalení jejich souvislosti.

Přednášející: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Historie chemoterapie rakoviny

Osou přednášky je osobní příběh Sidneyho Farbera, který se jako první pokoušel léčit rakovinu pomocí léků. Posluchači získají přehled o chronologii klíčových událostí, které přispěly k rozvoji chemoterapie rakoviny a jejímu akceptování ze strany lékařské komunity. Součástí přednášky je i příběh objevu Glivecu – velmi úspěšného chemoterapeutika pro léčbu chronické myeloidní leukemie.

Přednášející: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Viry a geny v historii výzkumu rakoviny

Přednáška mapuje snahy pochopit příčiny rakoviny v průběhu 20. století. Vychází z Rousovy teorie virového původu rakoviny a následného hledání rakovinotvorných virů u člověka. Posluchači se dozví o schopnostech některých bakterií vyvolat tvorbu nádorů a podrobně si všímá historie objevu onkogenů a nádorových supresorů. Prezentovány budou i peripetie související s přípravou protinádorových léčiv. Přednáška je populárně vědecká a snadno sledovatelná.

Přednášející: prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Poruchy chromozomů jako příčina geneticky podmíněných onemocnění u člověka

Přednáška shrnuje historii lidské cytogenetiky, pojednává o metodách vyšetření lidských chromozomů v rámci prenatální i postnatální diagnostiky a demonstruje nejčastější početní i strukturní poruchy chromozomů ve vztahu k některým genetickým chorobám u člověka.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Překvapivé nové možnosti identifikace člověka pomocí DNA

Přednáška se v úvodní části zaměří na krátké představení v současnosti používané metody identifikace člověka pomocí DNA na základě nekódujících sekvencí. Další část přednášky pak bude věnována novým přístupům (identifikace pomocí chromozomu Y, stanovení barvy očí, vlasů a kůže). Dále budou zmíněny i experimentálně zkoumané charakteristiky jako určení podoby (morfologie obličeje – “DNA identikit”), věku nebo výšky nositele zkoumané DNA. Popis metod a přístupů bude zaměřen především na využití při identifikaci pachatele v kriminalistice.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Příklady využití genetické rozmanitosti člověka při studiu historických osobností

Přednáška představí, jak velkým pomocníkem byla analýza DNA například při identifikaci kosterních pozůstatků poslední ruské carské dynastie Romanovců, Mikuláše Koperníka nebo krále Richarda III. Dále popíše výsledky získané při analýze vousů a vlasů Napoleona Bonaparte nebo při ověřování, že zaschlá krev v kapesníku je krví posledního francouzského krále Ludvíka XVI. a další příklady.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Genetika příjmení aneb lze předpovědět příjmení na základě DNA?

Přednáška popíše spojitost mezi přenosem chromozomu Y u mužů a přenosem příjmení do dalších generací. Spolehlivost a nástrahy související s přenosem příjmení z genetického hlediska budou doloženy na výsledcích konkrétních výzkumných studií. Na základě těchto výsledků pak budeme hledat odpověď na otázku, zda by bylo možné zvolit opačný přístup, tedy zda by bylo možné jen na základě analýzy DNA stanovit příjmení jejího nositele.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Jsme podle DNA příbuzní s neandrtálci a křížili jsme se s nimi?

V přednášce budou popsány výsledky analýzy neandrtálské DNA ve vztahu k otázce příbuznosti moderního člověka s neandrtálským člověkem (Homo neanderthalensis), poodhalí tajemství možných sexuálních kontaktů a nakonec přiblíží nejpravděpodobnější příčiny zániku neandrtálců.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Proč máme v Evropě modré oči?

Přednáška je věnována popisu genetické determinace zbarvení očí a zaměřuje se především na představení hypotéz vysvětlujících, jak a proč se modré zbarvení očí rozšířilo v evropské populaci.

Délka přednášky: 90 minut.

Přednáška je vhodná pro studenty vyšších ročníků středních škol, kteří probírají základy genetiky.

Přednášející: RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Klíště jako přenašeč zdraví ohrožujících patogenů

Klíšťata, běžní obyvatelé našich lesů, luk, zahrad i parků, figurují jako přenašeči mnoha patogenů – původců závažných onemocnění člověka i zvířat. Tyto nákazy mohou pro pacienty představovat nejen velkou zdravotní, ale také socioekonomickou a psychickou zátěž. Přednáška popíše nejčastější nákazy přenášené klíštětem (lymeská borrelióza, klíšťová encefalitida, …) a seznámí posluchače s možnostmi, jak těmto nákazám předejít. Možnosti prevence jsou často překvapivě jednoduché.

Délka přednášky: cca 90 minut

Přednášející: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Reprodukční medicína aneb jak "vyrobit" dítě ve zkumavce

Neplodnost je problém, se kterým se v naší populaci potýká cca 20 % párů. Přednáška odpoví na otázku, jak může dnešní medicína k naplnění touhy po dítěti přispět.

Délka přednášky: cca 90 minut

Přednášející: RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D.

Máte zájem o přednášku? Kontaktuje nás.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info