Studijní programy a celoživotní vzdělávání

Bakalářské studijní programy

Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Od roku 2012 je možné studovat na Přírodovědecké fakultě nově akreditovaný bakalářský a přímo navazující magisterský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika. Jedná se o profesně orientovaný mezioborový program, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MU a který je zaměřen na přípravu kvalifikovaných nelékařských pracovníků určených k výkonu zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách.

Tento program je koncipován tak, aby uspokojil vzrůstající poptávku celé řady zdravotnických pracovišť (zejména genetických, cytogenetických, molekulárně biologických či mikrobiologických laboratoří) po odbornících, kteří by ovládali moderní metody lékařské genetiky, genomiky a molekulární biologie a zároveň měli praktické dovednosti jejich bezprostředního použití ve zdravotnictví. Studium tohoto programu poskytuje nejen kvalitní teoretické znalosti z oblasti medicínských věd, lékařské genetiky a molekulární biologie, ale zároveň i praktické dovednosti, aby absolventi mohli provádět základní i vysoce specializovaná genetická a molekulárně biologická vyšetření a výzkumy ve zdravotnických laboratorních a zařízeních zabývajících se touto problematikou.

Studijní plán uvedeného bakalářského a navazujícího magisterského programu je sestaven tak, aby absolventi získali po ukončení magisterského studia kvalifikaci k výkonu nelékařského zdravotnického povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách (Mgr.) dle zákona č. 96/2004 Sb., § 26. Za tímto účelem je navazující magisterský program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika akreditován u Ministerstva zdravotnictví ČR.

Informační leták zmiňující program najdete zde.

Informační materiály ze Dnů otevřených dveří on-line dne 27. a 30. 1. 2024 najdete zde.

Více o studijním programu

Experimentální a molekulární biologie

Experimentální a molekulární biologie

Zajímá vás podstata života? Baví vás objevovat dosud nepoznané biologické zákonitosti? Láká vás experimentální práce v laboratoři s mikroby, rostlinami, živočichy nebo s lidskými buňkami? Nabízíme Vám jedinečný bakalářský studijní program. Získáte v něm solidní základy ze všech důležitých biologických disciplín a s využitím molekulární biologie a dalších experimentálních přístupů se naučíte zkoumat různé formy živých organismů.

Program nabízí 6 specializací. Tu pro vás nejvíce zajímavou si vybíráte při podání přihlášky, v níž můžete vyznačit až 3 preferované specializace. Od počátku studia tedy máte jistotu, že se budete moci věnovat tomu, co vás v biologii skutečně zajímá.

Specializace programu

Pro lepší představu, co některé specializace obnáší, se můžete podívat i na videa.

Více o studijním programu

Magisterské studijní programy

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika

Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Lékařská genetika a molekulární diagnostika je profesně orientovaný magisterský program zaměřený na přípravu vysokoškolsky vzdělaných nelékařských zdravotnických pracovníků určených pro práci ve zdravotnických laboratořích

Magisterské studium přímo navazuje na bakalářský program Lékařská genetika a molekulární diagnostika vyučovaný na Přírodovědecké fakultě MU a zahrnuje specializované přednášky, praktická cvičení a odbornou praxi se zaměřením na aplikace genetických, genomických a molekulárně biologických metod používaných v klinických laboratořích. 

VÍCE O STUDIJNÍM PROGRAMU

Biologie člověka

Biologie člověka

Studijní program Biologie člověka je experimentální studijní směr, jehož cílem je vyškolit specialisty vzdělané v  genetice a molekulární biologii stejně jako v klasické biologické antropologii. Absolventi zvládnou propojit poznatky získané nejnovějšími laboratorními metodami na molekulární úrovni spolu s poznatky získanými klasickou antropologickou cestou. Budou tak schopni studovat lidský organismus komplexním způsobem již od molekulární úrovně. Právě výuka aplikace a modifikace metod molekulární biologie a genetiky na antropologický materiál (ať již na populace vymřelé nebo recentní) je důležitou vlastností, která studijní program Biologie člověka charakterizuje.

VÍCE O STUDIJNÍM PROGRAMU

Buněčná biologie

Buněčná biologie

Navazující magisterský program Buněčná biologie nabízí svým studentům získání pokročilých znalostí životních dějů u eukaryontních organismů na buněčné úrovni. Z hlediska přímé návaznosti je tento program primárně určen pro absolventy bakalářského programu Experimentální a molekulární biologie, specializace Buněčná biologie.

Absolventi programu budou schopni komplexně porozumět důležitým biologickým fenoménům a procesům, jakými jsou buněčná architektura a interakce mezi buňkami, buněčný cyklus a buněčné dělení, buněčná signalizace a komunikace mezi buňkami, pohyb buněk, diferenciace buněk, patologie buňky a způsoby buněčné smrti. Důraz je kladen i na konsekvence těchto dějů na úrovni tkání a organismů.

Své praktické znalosti získáte jednak ve cvičeních, která jsou nedílnou součástí řady předmětů studijního plánu. Do vědeckovýzkumné, laboratorní a případně klinické praxe se však dále zapojíte hlavně při řešení svých diplomových prací, a to v některém z výzkumných týmů, které se na výuce přímo podílejí, nebo na spolupracující externí výzkumné instituci.

Více o studijním programu

Experimentální biologie rostlin

Experimentální biologie rostlin

Absolvent programu Experimentální biologie rostlin vychází ze základů, které tvoří přednášky a cvičení z rostlinné cytologie, anatomie a morfologie. Tyto disciplíny se zabývají vnitřní stavbou a vnějším utvářením rostlin a vysvětlují příčiny jejich rozdílů. Na tento základ navazují cvičení a přednášky z rostlinné fyziologie, která studuje takové významné procesy, jakými jsou fotosyntéza, dýchání, minerální výživa rostlin, jejich vodní provoz, růst, vývoj a dráždivost. Spolu s ekofyziologií a produkční biologií tvoří základ výuky speciálních fyziologických disciplín. Absolventi získávají uplatnění v ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství a dalších zařízeních, zabývajících se např. ochranou životního prostředí.

Více o studijním programu

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Experimentální biologie živočichů a imunologie

Program Experimentální biologie živočichů a imunologie nejlépe charakterizuje motivace patřit do mezinárodní komunity lidí zkoumajících, jak funguje lidské i zvířecí tělo. Jeho posláním je připravovat odborníky na práci v laboratořích, které vyžadují standardy špičkové vědy od úrovně buněčné a molekulární až po celé živočichy, aplikovatelné také na člověka.

Naučíte se znát principy řízení buněčných, fyziologických, embryologických a imunitních dějů, orientovat se v patologiích a jejich příčinách u živočichů včetně člověka a samostatně se orientovat v informacích z oblasti vědeckého výzkumu.

Budete schopni kriticky hodnotit relevanci informačních zdrojů a zaujmout stanovisko k publikovaným sdělením. Budete umět rutinně používat moderní laboratorní vybavení a aplikovat správné metodické postupy ze současné biomedicínské praxe a tvůrčím způsobem samostatně provádět výzkumnou a vývojovou činnost v různých oblastech experimentální biologie, seznámíte se také s vedením výzkumných projektových týmů. Také budete komunikovat anglicky a odborně vystupovat na vysoké úrovni.

Zvolíte si jednu ze tří specializací: Fyziologii, Imunologii nebo Vývojovou biologii. Společné kurzy propojují předchozí znalosti o funkcích organismu na všech jeho úrovních. Další kurzy vás pak směrují podle specializace a laboratoře, kde se rozhodnete pro diplomový projekt. Ten má charakter samostatného řešení vědeckého problému a završuje přípravu pro výzkumnou kariéru.

Pro konkrétnější představu se můžete podívat na naše absolventy.

Detailnější informace k programu včetně fotografií najdete na stránkách Oddělení fyziologie a imunologie živočichů.

Více o studijním programu

Mikrobiologie

Absolvent programu Mikrobiolgie po teoretické i praktické stránce ovládá problematiku humánní a veterinární mikrobiologie, včetně epidemiologie. Podrobnější informace jsou přednášeny i v oblasti ekologie mikroorganizmů, významu mikroorganizmů pro životní prostředí a jejich využití v biotechnologiích a bioremediacích. Škála poskytovaných informací a získaných zkušeností dává dostatečnou záruku pro značnou adaptabilitu absolventa v různých oblastech obecné i aplikované mikrobiologie.

Absolventi tohoto oboru proto nacházejí dobré uplatnění především v laboratořích ve zdravotnictví, potravinářském, chemickém i farmaceutickém průmyslu, ústavech AV ČR, v laboratořích zemědělských podniků a firem zaměřených na životní prostředí včetně úřadů Ministerstva životního prostředí na různých úrovních.

Více o studijním programu

Molekulární biologie a genetika

Program poskytuje ucelené vysokoškolské vzdělání v oblasti molekulární biologie a genetiky a zdůrazňuje význam a možnosti využití molekulárně biologických přístupů pro současnou biologii a medicínu. Absolvent oboru získává především vědomosti o struktuře a funkci genomu na všech základních úrovních živých soustav (tj. virový genom, genom bakterií, genom archeí, genom protozoí, genom hub, kvasinek, chromist, genom vyšších rostlin, živočichů, savců a podrobněji genom člověka).

Absolvent si osvojuje znalosti a dovednosti v (1) základních biologických disciplinách (obecná biologie, genetika, molekulární biologie, antropologie, mikrobiologie, imunologie, biostatistika, fyziologie organismů), (2) biochemii a chemii (obecná biochemie, enzymologie, biochemické metody, anorganická, organická, analytická a fyzikální chemie). Profilujícími předměty jsou molekulární biologie prokaryot, eukaryot a virů, genové inženýrství, lékařská genetika , genetika živočichů, genetika rostlin, genetika populací, vývojová genetika, genomika, proteomika a bioinformatika, farmakogenomika a genetika kvantitativních znaků. Kromě teoretických principů daného oboru jsou studenti rovněž podrobně seznámeni s praktickým prováděním základních a pokročilých metod využívaných v jednotlivých disciplinách. Absolventi tohoto směru se uplatní především v základním a aplikovaném výzkumu zaměřeném na analýzu genomů, v bioinformatice (včetně aspektů evolučních), v oblasti molekulární medicíny (nádorová onemocnění, familiální choroby, genové terapie, v oblasti genového inženýrství mikroroganismů, rostlin a živočichů, ve vývoji nových biotechnologií, ve farmakogenomice a při analýze proteomů jednotlivých skupin organismů, včetně člověka.

Absolventi oboru nacházejí uplatňují v základním a aplikovaném výzkumu především v oblastech zdravotnictví, zemědělství, veterinární medicíny a potravinářství.

Detailnější informace k programu včetně fotografií najdete na stránkách Oddělení genetiky a molekulární biologie.

Více o studijním programu

Molecular and Cell Biology (ENG)

Molecular and Cell Biology

Molecular and Cell Biology represents the specific field of study providing basis for all other disciplines of modern biology. The aim of this programme is to offer the Master education to English-speaking students who completed the Bachelor studies in Biology in various profilations. The study allows to understand unifying features and connections among different phenomena in biology.

The study programme is composed to explain principles of molecular and cell biology using various model systems - in microorganisms as well as plant/animal/human cells. The graduates should be able to extend the studies for postgraduate (PhD.) level as well as get a job in basic or applied research institutes or clinical laboratories.

Language of instruction is ENGLISH. Tuition fee is €3,000 / academic year.

More about the programme

Virologie

Virologie

Nově akreditovaný program má za cíl všestrannou výchovu odborníků v oblasti virologie. Studenti získají znalosti i praktické dovednosti ve virologii a příbuzných oborech, se zvláštním zaměřením na viry napadající člověka, zvířata, rostliny a bakterie. Studovanými oblastmi budou molekulární a strukturní virologie, patogeneze, imunologie a ekoepidemiologie virových nákaz, klinická virologie, veterinární virologie, virologie rostlin, virologie potravin a prostředí, ale též základní i vysoce specializované metody virologie a dalších příbuzných oborů. Studium bude charakterizováno důrazem na zapojení studenta do vědecké práce oboru po celou dobu studia, jejímž završením bude obhajoba diplomové práce.

Absolvent studijního programu Virologie bude připraven pro další studium v navazujících doktorských studijních programech. Absolventi naleznou uplatnění též na vědeckých a výzkumných pracovištích, v klinických laboratořích, ve školství, ve farmaceutickém průmyslu, v biotechnologických společnostech, v potravinářských a zemědělských laboratořích, případně i ve státní správě.

Více o studijním programu

Doktorské studijní programy

Anatomie a fyziologie rostlin

Anatomie a fyziologie rostlin

Program je zaměřen na studium vnitřní struktury a funkce rostlinných buněk, pletiv a orgánů. Zahrnuje jednak problematiku využívání vnějších zdrojů hmoty a energie v metabolických procesech, jednak problematiku růstových a vývojových procesů, včetně jejich vnitřní regulace. Fyziologie rostlin směřuje k vysvětlení chování rostliny jako celku (biologického systému). K tomu účelu využívá kromě svých vlastních experimentálních dat i hlubší poznatky z biochemie, biofyziky, molekulární biologie a genetiky. Výsledky bádání jsou prakticky využívány zejména pro kauzální analýzu a kvantifikaci ekologických procesů probíhajících v přírodních i v zemědělských ekosystémech.

Více o studijním programu

Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů

Cílem programu je připravovat špičkové odborníky ve specifických vědních oborech rozvíjených v rámci Oddělení fyziologie a imunologie živočichů Ústavu experimentální biologie PřF MU. Absolventi jsou připravováni na další vědecké kariéry na pracovištích základního nebo aplikovaného výzkumu na mezinárodní úrovni, ale také na možné uplatnění ve firmách s výzkumným zázemím, ve zdravotnických zařízeních a jako odborní lektoři.

Program je zaměřen na badatelskou formaci studentů v rychle se rozvíjejících oborech fyziologie, imunologie a vývojové biologie. Studenti jsou školeni provádět výzkum v daných oblastech od buněčné přes orgánovou úroveň po modely celých živočišných organismů od buněčné úrovně po člověka. Uplatňovány jsou techniky moderní molekulární biologie a špičkových zobrazovacích metod. Program zastřešuje výzkumná témata sahající od veterinárních přes biomedicínské aplikace po obecné otázky základního výzkumu. Zastoupeny jsou zejména problémy buněčných signalizací, které jsou klíčové pro pochopení procesů řídících embryonální vývoj, diferenciaci tkání a jejich regeneraci, stejně jako procesy karcinogeneze nebo imunitních regulací. Program integruje metodické přístupy molekulární biologie, molekulární embryologie a buněčné biologie s morfologickými i behaviorálními.

Průchod studiem je koncipován tak, aby řada kontrolních bodů motivovala perspektivní studenty. Větší množství metodicky orientovaných kurzů, stáží a otevřenost kontaktům s biotechnologickými firmami zajišťuje propojení s praxí moderního biologického výzkumu. Důraz se klade na používání angličtiny jako základního nástroje pro vědeckou práci oboru.

Studenti jsou motivováni vysokou odbornou kvalitou výzkumu v otevřeném a přátelském prostředí. Výkon jednotlivých studentů je oceňován jak finančně, tak také např. formou účasti na prestižních zahraničních konferencích.

Více se o doktorském programu Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů dozvíte na stránkách Oddělení fyziologie a imunologie živočichů.

Podívejte se také na naše absolventy!

Více o studijním programu

Mikrobiologie

Mikrobiologie

Program je zaměřen na studium morfologických, fyziologických a genetických vlastností mikroorganismů, především pak bakterií a kvasinkovitých organismů. Zahrnuje rovněž vliv těchto organismů na vnější prostředí, stejně tak i jejich využití při biodegradaci organických polutantů. Obor integruje moderní metodické přístupy mikrobiologické, molekulárně biologické, biochemické a analyticky biochemické. Tyto přístupy umožňují přesnější a rychlejší identifikaci klinicky a technologicky významných mikroorganismů.

Více o studijním programu

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Molekulární a buněčná biologie a genetika

Program vzniká spojením dvou dříve samostatných oborů Molekulární a buněčná biologie a Obecná a molekulární genetika. Ke sloučení přistupujeme především proto, že zmíněné obory se díky moderním holistickým přístupům k sobě stále více přibližují, navzájem se doplňují a hranice mezi nimi postupně mizí. Spojení obou oborů pak znamená jejich vzájemné obohacení a tuto skutečnost se snažíme reflektovat při koncipování nového programu. Jeho cílem je poskytovat kvalitní vědeckou výchovu v oblasti molekulární, buněčné biologie a genetiky tak, aby jeho absolventi byli připraveni provádět samostatný výzkum podstaty životních procesů a to na úrovni molekulární, buněčné, tkáňové nebo organismální. Pro dosažení tohoto cíle jsou studenti systematicky vedeni k rozvíjení svých teoretických znalostí v oboru a osvojování praktických dovedností při aplikacích moderních metodických přístupů molekulární a buněčné biologie, genetiky a dalších příbuzných oborů.

Mezi stěžejní témata patří výzkum genů, genomů a studium jejich exprese u mikroorganismů, rostlin, živočichů a člověka, zejména ve vztahu k patologickým stavům. Výzkum mikroorganismů se zaměřuje především na molekulární diagnostiku a genomiku některých patogenních klinicky významných bakteriálních kmenů a jejich interakce s bakteriofágy. U rostlin se výzkum zaměřuje na analýzu genů u modelových a hospodářsky významných druhů. U živočichů a člověka se výzkum zaměřuje na genetickou strukturu populací, molekulární diagnostiku prenatálních a postnatálních patologických stavů, genetiku nádorů, studium signálních procesů souvisejících s regulací proliferace, diferanciace a programované buněčné smrti u nádorových buněk a detekci genetických faktorů asociovaných s některými polygenně založenými chorobami. Studenti mají prostor pro samostatnou vědeckou práci pod vedením zkušených školitelů a ve výborně vybavených laboratořích a zároveň jsou průběžně konfrontováni s pokroky ve vědecké komunitě formou diskusí na pravidelných laboratorních a ústavních seminářích a v širším měřítku na tuzemských nebo zahraničních konferencích. Za úspěšné prezentace na konferencích nebo za publikační výkonnost jsou odměňováni formou mimořádného stipendia.

Více o studijním programu

Kurzy celoživotního vzdělávání

Imunitní systém ve zdraví a nemoci

Kurz základů a nových poznatků v imunologii, určený preferenčně pro učitele středních i základních škol, zejména s aprobací pro výuku biologie, výchovy ke zdraví, chemie, tělesné výchovy. Účastníci se seznámí s obecnými principy fungování imunitního systému u člověka, pochopí mechanismy onemocnění spojených s imunitním systémem a porozumí principům a vyhodnocení imunologických vyšetření. Budou schopni se na základě nových vědeckých poznatků orientovat v aktuálních tématech (např. Covid, očkování atd.). Absolvováním kurzu posluchači rozšíří svou kvalifikaci i specializaci, neboť imunologie není běžnou součástí pregraduální přípravy učitelů.

Cílová skupina: učitelé středních i základních škol, zdravotníci, trenéři, výživoví poradci, pracovníci biotechnologických a farmaceutických firem.

Termíny kurzu

Přírodní látky: zdravotní přínosy a rizika

Kurz bude zaměřen na téma vlivu přírodních látek (obsahových látek potravin, nutraceutik) na fyziologické procesy v organismu, normalizaci těchto procesů a dále na využití přírodních látek v rámci racionální a účinné prevence chorob, podpory a udržení zdraví. Účastníci se naučí rozpoznávat nejen pozitivní vlivy přírodních látek, ale také se seznámí s možnými riziky. Získají klíčové informace, které jim pomohou rozhodovat se nejen o své stravě s větší obezřetností a uvědomělostí. Kurz také poskytne jedinečnou příležitost navázat kontakty s lidmi se stejným zájmem a prostor pro společné diskuze.

Cílová skupina: výživoví poradci, trenéři, zdravotníci, učitelé ZŠ, SŠ, VOŠ. Kurz je otevřený i dalším zájemcům o problematiku.

Termíny kurzu

Tkáňové kultury savčích buněk

Kurz je rozdělen na část teoretickou a praktickou. Praktickou část nelze absolvovat samostatně bez teoretické části.

Cílová skupina jsou pracovníci ve výzkumu (biotechnologické a farmaceutické firmy, ale i na univerzitních a akademických pracovištích) pro které je tématika nová. Tkáňové kultury jsou stále častěji součástí biotechnologických, farmaceutických, akademických a školských pracovišť. Noví zájemci o tuto problematiku nemají prakticky šanci se s ní seznámit. Podobné kurzy jsou jen vzácně součástí výukových programů určeným řádným studentům vysokých škol. Praxe v běžících provozech je zase omezena na omezený počet znalostí a úkonů, rozvoj je závislý na samostudiu. Kurz je tak vhodný pro pracovníky, kteří plánují nastoupit do provozu, kde se tkáňové kultury provozují nebo plánují je zavést a provozovat, případně pro pracovníky, kteří si chtějí doplnit vzdělání v dané problematice za účelem zdokonalení svých dovedností nebo rozšířený provozu o nové postupy. Kurz je tak vhodný jak pro vedoucího laboratoře, tak řadové pracovníky. V průběhu kurzu se pracovních seznámí a naučí se ovládat specifická zařízení nezbytná pro provozování tkáňových kultur. Pracovník si prakticky osvojí základní techniky práce v laboratoři tkáňových kultur, která je náročná na přesnost a zachování vysoce sterilního prostředí.

Termíny kurzu

Zacházení s laboratorními zvířaty (praktický kurz)

Kurz pro osvojení práce s pokusnými zvířaty, především s rybami, obojživelníky a ptáky, včetně jejich embryonálních stádií.

Kurz je určen pro pracovníky ve výzkumu, zaměstnance biotechnologických a farmaceutických firem, ale i pracovníky či PhD studenty z univerzit a akademických pracovišť, pro které je tématika nová. Praktické dovednosti získané v tomto kurzu pomohou absolventům při nástupu do nových zaměstnání, kde je podmínkou dovednost práce s modelovými organismy.

Kurz je dále vhodný pro držitele osvědčení o odborné způsobilosti dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona 246/92 Sb., Na ochranu zvířat proti týrání (navrhování pokusů a projektů pokusů a provádění pokusů na pokusných zvířatech), kteří nemají zkušenosti s prací s laboratorními zvířaty, nebo si je chtějí zopakovat/prohloubit.

Termíny kurzu

Základy embryologie a vývojové biologie pro SŠ učitele

Obor embryologie a vývojová biologie zahrnuje řadu moderních, dynamicky se vyvíjejících disciplín, jejichž sumář bude náplní tohoto kurzu. Nabízíme unikátní koncepci spočívající ve srovnání vývoje člověka s vývojem hlavních zvířecích modelových organizmů. Zahrnuty budou i praktické experimenty, které jsou snadno přenositelné do SŠ (VOŠ) výuky. Absolvent tak v rámci uceleného kurzu získá informace a dovednosti, které by v rozumném čase jiným způsobem reálně nebyl schopen získat. Informace získané na tomto komplexním a moderním kurzu mohou následně studentům absolventů napomoci při volbě povolání, neboť budou zahrnuta i témata související s problematikou in vitro fertilizace. S ohledem na problém neplodnosti a počet IVF klinik v ČR je totiž maximálně žádoucí přenášet tyto informace i do středních škol.

Termíny kurzu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info